Privacy statement

Uw privacy is belangrijk voor Jil’s Weddings & Events. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Jil’s Weddings & Events, gevestigd aan Steenwijkerweg 174B, 8338 LD Willemsoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.allyouneedisjils.nl

Steenwijkerweg 174B

8338 LD Willemsoord

+31 6 128 03 076

info@allyouneedisjils.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Jil’s Weddings & Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Woonadres

· Telefoonnummer

· Emailadres

· Geboortedatum

· Bankrekeningnummer

· Trouwdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Jil’s Weddings & Events verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

· Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)

· Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)

· Etnische afkomst

· Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jil’s Weddings & Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van uw betaling.

· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

· Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

· Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

Jil’s Weddings & Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jil’s Weddings & Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:

· Webhosting: Vimexx

· Email verloopt Vimexx

· Dropbox (alle gegevens van Jil’s Weddings & Events worden op Google Drive opgeslagen)

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Jil’s Weddings & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· NAW gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting

· Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jil’s Weddings & Events maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Jil’s Weddings & Events is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jil’s Weddings & Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allyouneedisjils.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jil’s Weddings & Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jil’s Weddings & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jildau Mastenbroek via info@allyouneedisjils.nl.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Jil’s Weddings & Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

10. Social Media

Communicatie via de verscheidene social mediakanalen (facebook, whatsapp, twitter, linkedin, instagram, Pinterest) en het delen van privacygevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – d.d. 01 februari 2019) gaat in per 2 februari 2019. Jil’s Weddings & Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via info@allyouneedisjils.nl en +31 6 128 03 076

Hartelijke groet,

Jildau Mastenbroek